ALGEMENE VOORWAARDEN


ALGEMENE VOORWAARDEN The Brothel
Definities
1. The Brothel, is een handelsnaam van Rainmakers Amsterdam B.V. gevestigd te Amsterdam onder KvK nr. 67358020
2. Klant: degene met wie The Brothel een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: The Brothel en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens The Brothel.
6. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
7. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
8. Alle prijzen die The Brothel hanteert zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
9. Alle prijzen op die The Brothel hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan The Brothel te allen tijde wijzigen.
10. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die The Brothel niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
11. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Gevolgen niet tijdig betalen
12. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is The Brothel gerechtigd een rente van 10% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
13. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan The Brothel.
14. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
15. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag The Brothel zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
16. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van The Brothel op de klant onmiddellijk opeisbaar.
17. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door The Brothel, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan The Brothel te betalen.

Recht van reclame
18. Zodra de klant in verzuim is, is The Brothel gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
19. The Brothel roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
20. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan The Brothel, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
21. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
22. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
• het product niet is gebruikt
• het geen product is dat kan bederven, zoals voedsel of bloemen
• het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
• het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, voedsel enz.)
• de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
• het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
• het product geen los tijdschrift of losse krant is
• het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
• de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
23. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
• op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
• zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
• zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
• zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
24. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@thebrothel.nl.
25. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan The Brothel, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
26. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van The Brothel indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
27. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal The Brothel deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan The Brothel heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht
28. The Brothel kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van The Brothel heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
29. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan The Brothel.
30. The Brothel is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan The Brothel te verrekenen met een vordering op The Brothel
Eigendomsvoorbehoud
31. The Brothel blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van The Brothel op grond van wat voor met The Brothel gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
32. Tot die tijd kan The Brothel zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
33. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
34. Indien The Brothel een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft The Brothel het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
35. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
36. Levering vindt plaats bij The Brothel, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
37. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
38. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft The Brothel het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
39. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan The Brothel kan tegenwerpen.

Levertijd
40. De door The Brothel opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
41. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van The Brothel.
42. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij The Brothel niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Verpakking en verzending
43. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan The Brothel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
44. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan The Brothel, bij gebreke waarvan The Brothel niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring
45. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
46. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie
47. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
48. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
49. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
Ruilen
50. Als onderdeel van The Brothel’s ‘voedselveiligheids- en kwaliteitsnormen staan we geen retourzendingen toe. We bieden ook geen retours op basis van persoonlijke smaak.
51. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring
De klant vrijwaart The Brothel tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door The Brothel geleverde producten en/of diensten.

Klachten
52. De klant dient een door The Brothel geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
53. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant The Brothel daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
54. Consumenten dienen The Brothel uiterlijk binnen 1 week na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
55. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat The Brothel in staat is hierop adequaat te reageren.
56. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
57. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat The Brothel gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
58. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan The Brothel.
59. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling The Brothel ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als The Brothel een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan The Brothel verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid The Brothel
60. The Brothel is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
61. Indien The Brothel aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
62. The Brothel is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
63. Indien The Brothel aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
64. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van The Brothel vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
65. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer The Brothel toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
66. Is de nakoming van de verplichtingen door The Brothel niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat The Brothel in verzuim is.
67. The Brothel heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien The Brothel kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht
68. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van The Brothel in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan The Brothel kan worden toegerekend in een van de wil van The Brothel onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van The Brothel kan worden verlangd.
69. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
70. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor The Brothel 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat The Brothel er weer aan kan voldoen.
71. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
72. The Brothel is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijziging algemene voorwaarden
73. The Brothel is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
74. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
75. Grote inhoudelijke wijzigingen zal The Brothelzoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
76. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten
77. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van The Brothel.
78. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
79. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
80. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat The Brothel bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
81. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
82. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Brothel is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Laatst gewijzigd, 13-07-2021